Aycronto diagnose en therapie

Door A. van den Bos
Lezing gehouden op de Stichtingsdag NVAS, 15-9-1990

Ik wil beginnen het bestuur van de NVAS te feliciteren met het lustrum van hun bestaan. AI weer gedurende vijf jaar zijn zij actief om de belangen van mensen met voedselallergieën en voedingsintoleranties te verdedigen. Van harte gefeliciteerd!

Tevens wil ik het bestuur bedanken voor het vertrouwen dat ze in mijn stelden, door mij hier uit te nodigen. Zodoende kan ik hier voor u staan om u vanuit de praktijk te vertellen over voedselallergieën en voedselintoleranties.

Sinds ik in 1975 met mijn praktijk begon in het zuiden van het land, heb ik me met verschillende vormen van alternatieve geneeskunde beziggehouden. Binnen de alternatieve geneeskunde heb ik me vooral gericht op de verschillende systemen van diagnostiek. De AYCRONTO diagnostiek en therapie is in wezen een synthese van de in de praktijk effectief gebleken gedeelten van de verschillende diagnostische en therapeutische systemen. Van belang hierbij is vooral dat praktijkobservaties centraal hebben gestaan. Nu eerst iets over verschillende vormen van alternatieve geneeskunde. Als we het grote veld van de alternatieve geneeskunde bekijken, dan springt allereerst de Chinese geneeskunde met zijn acupunctuur als therapie naar voren. Ik leerde de Chinese geneeskunde vooral bij Professor Chen Kai Yan, die zevende generatie keizerlijk hofarts is en nu hoogleraar in traditionele Chinese geneeskunde te Hong Kong en Kwon Tung. De Chinese geneeskunde is in wezen een systeem van duizenden jaren oud, wat probeert te werken met het begrip energie. In dit kader zijn regels en wetten ontdekt waar die energie zich blijkbaar aan dient te houden, en waardoor wij, genezers, kunnen beredeneren en ontdekken waar zich bij de zieke problemen voordoen. Die wetten en regels omvatten onder andere: de energiekringloop, dag-en nachtregels, vijf elementen leer met controle cyclus en de yin-yang balans. Met de hulp van de pols, die op zes plaatsen in meerdere dieptes, gelaat, tong en de polsen van de wondermeridianen wordt de diagnose uiterst nauwkeurig opgebouwd. Eén van de regels is dat als de ziekte in het yin zit, dat dan als therapie vooral met kruiden dient te worden gewerkt en zeker niet met naalden. Yin ziekten worden in de Chinese geneeskunde beschouwd als uiterst lastige ziekten die langdurig dienen te worden behandeld. De manuele geneeskunde behoort ook tot de therapeutische mogelijkheden. De Chinese geneeskunde kent géén voedselallergieën of voedselintoleranties.

Uit de Chinese geneeskunde is de 'Elektro-Akupunktur-Diagnostik' volgens Reinhold Voll uit Stuttgart voortgekomen. Sinds 1975 ben ik lid van de Internationale Gesellschaft fiir Elektro-Akupunktur nach Voll ev. en recentelijk zelfs in de Beirat van het bestuur gekozen. Reinhold Voll, arts, ontdekte in de vijftiger jaren de elektrische eigenschappen van acupunctuurpunten en ontwikkelde een systeem om deze acupunctuurpunten te meten en te behandelen. Hij werkte met stroomkringen en ontdekte aan het eind van de zestiger jaren bij toeval dat medicamenten, die in de stroomkring waren geplaatst, als een condensator de stroomkringmetingen veranderden. Hierop ontwikkelde hij zijn medicamententest. Deze medicamententest is steeds centraler komen te staan in de Elektro-Akupunktur volgens Voll. In de praktijk wordt gewerkt met een onbelaste, dus zieke, meting, waarbij de grootste problemen worden geanalyseerd. Vervolgens wordt de stroomkring belast met homeopathische medicamenten, in verschillende dynamisatie graden, en nosoden. Nosoden zijn gehomeopathiseerde, gedode ziekteverwekkers of zieke organen. Dit belasten van de stroomkringmeting gebeurt net zo lang met verschillende homeopathische medicamenten en nosoden totdat de stroomkringmeting normaliseert. De Elektro-Akupunktur kende géén voedselallergieën en voedselintoleranties en sinds kort wordt geprobeerd tot duidelijke meetbeelden te komen. Mijn ervaringen met Elektro-Akupunktur in de diagnostiek van voedselallergieën en voedselintoleranties zijn ronduit slecht. Ik denk dat dit komt door één of meer van de volgende oorzaken:
  1. De Similia-regel. Die luidt als volgt: gelijkende middelen genezen het gelijkende ziektebeeld. De consequentie hiervan is dat een gehomeopathiseerd medicament of nosode bij een correcte meting nog niet de oorzaak van de ziekte hoeft te zijn!
  2. Bij een medicamententest wordt de stroomkring en daarmee het lichaam juist belast met medicamenten. Bij het onderzoek naar voedselallergieën of voedselintoleranties gaat het er juist om het lichaam te onlasten van het ziekmakende voedingsmiddel.
  3. Ten derde worden er naar mijn inzichten bij de Elektro-Akupunktur Diagnostik alléén de elektrische energieën geanalyseerd, terwijl er veel meer energieën zijn: magnetische energieën, reticulaire energieën, diepe yin-energieën als celenergie, zenuw- en bloedvat energie, energieën van de gevoelskern en die vanuit de persoonlijkheidsstructuur.

De VEGA test werd door Dr Schimmel, leerling van Voll, ontwikkeld en meet slechts één acupunctuurpunt met nosoden. Ook hier gelden dezelfde bezwaren als bij Elektro-Akupunktur metingen volgens Voll, naast het feit dat de meting veel beperkter is.

Naast de Elektro-Akupunktur ontwikkelde zich in Frankrijk de ooracupunctuur. Sinds 1977 heb ik me hier actief mee bezig gehouden en onder andere de Nederlands Belgische Stichting voor auriculo-medicinae mee opgericht. In Lyon ontdekte Dokter Paul Nogier in de naoorlogse jaren dat er reflexpunten op de oorschelp bestonden die bij stimulatie rechtstreeks invloed hadden op de lichaamssensaties en daarmee kon hij bijvoorbeeld ischias behandelen. In de zestiger jaren ontdekte hij bij toeval de polsreflex van Nogier, later 'vascular autonomic signal' genoemd. Met de hulp van deze polsreflex kon hij de ingewikkelder energievormen: elektrische, magnetische en reticulaire energieën analyseren aan de oorschelp en corrigeren met acupunctuur, stroompjes, magneetjes en later laserstraaltjes. Dat werd auriculo-medicinae genoemd. Incidenteel werd wel gesproken over voedselallergieën en -intoleranties voor de verschillende dierlijke eiwitten en melksuikers. Zij werden gevonden met de hulp van een belastingtest.

Daarnaast is de homeopathie bekend in de alternatieve geneeskunde. Ik bestudeerde de homeopathie vooral in de Groupe Lyonnais d'Etudes Médicales te Lyon. In principe werkt de homeopathie met eindeloos ver uitgesplitste vragenlijsten. Deze vragenlijsten gaan tot in verre details over onder andere de transpiratie- en urinelucht, menstruatieverschijnselen en dergelijke. De diagnose betreft dan nooit een ziek systeem, maar altijd een homeopathisch geneesmiddelbeeld. De homeopathie heeft geen diagnostisch systeem om voedselallergieën en - intoleranties te bepalen en 'probeert' dus een aantal diëten.
Iriscopie / iridologie en de daarmee vaak samenhangende fytotherapie kent ook geen diagnostisch systeem om voedselallergieën en -intoleranties te bepalen. Vooral de cursussen van Joseph Deck en Renē Bourdiol zijn mij hierover bekend.

De Indiase geneeskunst, die zéér oud is, kent zelfs principieel geen voedselallergieën en voedselintoleranties.
De Tibetaanse geneeskunst daarentegen kent en beschrijft uitgebreid een voedselzuivering systeem waarin, al naar gelang de zuiverheid van energie van de verschillende voedselsoorten, deze voedselsoorten van hun energie worden ontdaan en vervolgens verder gezuiverd, waarbij na iedere zuiveringsstap vuile energie wordt uitgescheiden. Men stelt daarbij simpelweg, dat als er voedselsoorten zijn die niet verdragen worden, ze beter niet genuttigd kunnen worden. Ze kennen geen systeem om voedselallergieën of voedselintoleranties vast te stellen. Binnen dit kader is de AYCRONTO diagnose en therapie ontstaan en heeft door systematisch vergelijken van de verschillende diagnostische systemen over duizenden patiënten, vastgesteld hoe, met de hulp van de pols van Nogier meerdere parameters horen te reageren over het gehele lichaam. Bij dit systeem wordt naar de verschillende lagen en soorten van energie gekeken: oppervlakkig yang, yang, yin en het diepe yin. Stoornissen binnen de yin energielaag blijken bijna allemaal terug te voeren op voedselallergieën en -intoleranties. Essentieel is dat met dit diagnostische systeem naar meerdere energiesoorten wordt gekeken, en dat binnen de meetopstelling vooral wordt gekeken hoe het biologische systeem, door te werken binnen parasympathische, remmende zones, vooral ontlast kan worden. Met hulp van homeopathie, die wordt uitgemeten, en acupunctuur kan vervolgens een meetbeeld worden gecreëerd, waarbij net zolang met verschillende prikkels wordt gewerkt tot de parameters normaliseren. De therapie bestaat vooral uit diëten, homeopathie en acupunctuur-technieken.
Voor een beter begrip moet nog wat dieper op de diagnostische kant worden ingegaan. Er zijn verschillende energielagen: oppervlakkig yang, met daarin reacties van het dagelijkse gevoelsleven, reacties zoals bij griep en andere virusinfecties, reacties die met de voortgeleiding en stroming van energie te maken hebben als bij vergiftigingen; medicamenteus, door genotsmiddelen of door vergiften. De daaronder liggende laag van het yang, die bijna altijd met het yin mee reageert, als bijvoorbeeld bij dikke darm of maagslijmvlies ontsteking. Bijna alle orgaanontstekingen manifesteren zich in deze energielaag. Daaronder bevindt zich de yin-laag, waarin zich de voedingsallergieën en voedselintoleranties laten zien. Om het wat wetenschappelijker te zeggen; "de ervaring heeft ons geleerd, dat als de energie in deze yin-laag niet in evenwicht functioneert, dan is het uiterst zinvol gebleken om middels dieet aanwijzingen hier verbetering in te krijgen." Verder kunnen we in de diepe yin-laag de parameters controleren van onder andere de celenergie, de zenuwbaan- en bloedvatwandenergie, de energie van de gevoelskern en de energie van de sushumna. Dit is de energie van de persoonlijkheidsstructuur of diepe wil. Ik vertel u dit nog eens uitgebreid om duidelijk te maken, dat heus niet alle ziekten een relatie hebben of veroorzaakt worden door dieetfouten. Gedragsgestoorde kinderen en volwassenen heten tegenwoordig, in de populaire tijdschriften, vooral baat te hebben bij het houden van een dieet. Vooral worden hierbij de kleurstoffen als boosdoener aangemerkt. Ik ben het hier niet mee eens! 't Is best mogelijk dat een gedragsgestoorde een foute reactie vertoont op een X- voedingsmiddel, maar evengoed is het mogelijk dat een gedragsgestoorde een beschadigde gevoelskern heeft of een persoonlijkheidsstructuur met een stoorzender erop. Evenzo bestaan er gedraggestoorden, waar geen verbetering mogelijk is, zoals bij verstoorde erf-energie (chromosomale afwijkingen).
Gedragsgestoorden, die problemen in de gevoelskern hebben (gevoelszwakken noemt de psychiatrie hen meestal) zijn mensen die emotioneel continu doorschieten: héél boos, héél verdrietig, zonder een goede koppeling met de realiteit, dus ook zonder relativeren. Qua opvoeding valt altijd op dat ze zeer moeilijk te corrigeren zijn. Rond de puberteit begint bij hen een continue strijd tussen positief denken (het goede denken) en negatief denken (het slechtste denken). Uiteindelijk gaan ze lichamelijk allerlei klachten krijgen: spijsvertering, urinewegsysteem, weerstand enzovoort. De antroposofische geneeskunst gebruikt in zulke gevallen ook het begrip 'een tekort aan hartenwarmte'. Naar mijn idee ontstaan deze problemen altijd rond de geboorte, ervóór of in de eerste vier jaar erna. De behandeling die ik hierbij toepas is homeopathisch. Ik probeer hiermee de gevoelskern en de daarmee samenhangende reticulaire energie (hartenwarmte) weer genormaliseerd te krijgen. Dit vraagt meestal ongeveer een jaar. Soms is het zinvol om erná een psychotherapeutische behandeling te doen. Van tevoren een psychotherapeutische behandeling ondergaan heeft mijns inziens niet genoeg effect. Zolang er namelijk geen spraken is van een gevoelskern zie je bij 'ontneurotiseren' dat patiënten 'in een gat vallen'. Logisch, omdat de kern, de gevoelskern, van waaruit de patiënt de psychotherapie beleeft, niet bestaat.

De gedragsgestoorden die een verstoring van de sushumna hebben, die zijn, om het populair te zeggen 'nooit zichzelf'. De diepe wil, die in het diepste van de mens de leiding over het bestaan dient te hebben en ook wenst te hebben, lukt het niet goed om de touwtjes in handen te krijgen en te houden. Innerlijk zijn deze mensen altijd aan het vechten. Dit innerlijke vechten kan zich uiten in emotionele uitbarstingen, maar ook stilletjes, lijdzaam als een ziekte van de huid of bijvoorbeeld astma (krijgen geen levensruimte) en noem maar op. Het is ook mogelijk dat de sushumna-energie verstoord raakt door angsten, bijvoorbeeld na een moeilijke geboorte, of door een té grote verantwoordelijkheid op de schouders van het kind of de volwassene. Ook bij geforceerde intellectuele ontwikkeling, zoals bij het te vroeg kinderen laten leren, kunnen problemen ontstaan met de ontplooiing van de diepe wil en de vertaling of integratie daarvan in de rest van het energiesysteem. In een aantal gevallen is het beslist noodzakelijk meerdere gezinsleden tegelijk te behandelen omdat gezinsleden met elkaar ook weer een evenwicht vormen en dus verandering onbewust wordt tegengehouden.

Ik ben bewust dieper op deze materie ingegaan, omdat ik weet dat er onder U, hierover vragen bestaan. Samenvattend zou je kunnen zeggen: oppervlakkig yang is het dagelijkse gevoel, huid en snelle ziekten. De yang en yin-laag samen vormen de motor die behoort te pruttelen en borrelen van dynamisme. De diepe yinlaag kent aparte energieën, waaronder die van de emotionele en geestelijke achtergrond van de mensen.
Nu zullen we terugkomen op de stoornissen in de yinlaag, want het zijn uiteindelijk deze stoornissen die U allemaal hier hebben gebracht. Natuurlijk zijn er uitzonderingen binnen het yinsysteem, zaken die, alhoewel ze tot het yin systeem behoren, niets met de voeding te maken hebben, zoals bijvoorbeeld het hormonale systeem en het afweersysteem. Het grootste deel echter van de yin ziekten zijn wél veroorzaakt door voedselopname problemen zoals de Tibetaanse geneeskunde al laat zien.

Ik werk in de praktijk met groepsfilters waarmee ik, door te werken binnen de door Nogier omschreven, parasympathische zones, dus remmende zones, het energiesysteem ontlast. De groepen die ik naloop zijn de volgende dertien naast de longallergenen: vlees, vis, schaaldieren, zuivel / ei, suikers, groenten, fruit, oliën / vetten, kleurstoffen / additieven, noten, zout, granen / gist, kruiden. Door met groepen te werken, die daarna weer uitgesplitst kunnen worden tot individuele voedselcomponenten, kom je vrij snel achter die ene, of de twee, zelden drie boosdoeners die de primaire bron zijn van verstoring van de energie binnen de yin laag. Als de meting van het hele biologische systeem in een balans is ga ik tenslotte pas belasten en ontdek dan wel eens nóg een licht allergische of intolerantie reactie. Als ik zo'n belastingtest doe vóórdat er spraken is van een balans, dan vind ik de secundaire allergieën en intoleranties.

Ik zal proberen dat met een voorbeeld duidelijk te maken. Een patiënt blijkt een primaire allergie of intolerantie te hebben voor de groep voedingsmiddelen die onder de grond groeit: wortels, knollen, bietsuiker en aardappels, samengevat onder de naam grondlectines. Als ik deze primaire allergie of intolerantie rem in de meting via het parasympathische systeem, dan vind ik bij stimuleren met de overige voedingsmiddelen apart of gemengd geen enkele reactie meer. Als ik nu de primaire allergie of intolerantie niet meer rem in de meting, en dan tóch ga belasten met de overige voedingsmiddelen, dan kan ik reacties vinden op bijvoorbeeld én melk én zout én kleurstoffen én noem maar op. Drie weken later kan ik totaal andere secundaire allergieën of intoleranties vinden al naar gelang waar de patiënt wat te veel van binnen kreeg. Zoals ik al eerder zei, kan je met Elektro-Akupunktur-metingen niet remmend werken en ik stootte dan ook heel regelmatig op alléén maar secundaire allergieën en intoleranties. De secundaire allergieën en intoleranties verdwijnen allemaal heel langzaam als de primaire allergiebron maar 100% of misschien wel 110% gemeden wordt! Als uitzondering is het mogelijk dat een enkele secundaire allergie verandert in een primaire en niet meer verdwijnt. Bijvoorbeeld: Pietje heeft een primaire allergie / intolerantie voor eieren, maar weet dat niet. Na een boterham met ei eet hij altijd nog een boterham met pindakaas. Pindakaas was een secundaire allergie, maar is jammer genoeg primair geworden; Pietje mag geen eieren meer, maar ook geen pinda's of pindakaas of pindaolie (arachide olie).

Hiermee heb ik duidelijk gemaakt wat de verschillen zijn tussen primaire en secundaire allergieën en intoleranties. Ook is van belang het begrip drempelwaarde. Als uw zoontje Klaasje een voedselallergie / intolerantie heeft voor citrusvruchten met een kruisallergie naar kiwi, dan geeft u hem dus geen citrusvruchten als mandarijn, sinaasappel, grapefruit, limoen, citroen, ugly enzovoort, en ook geen kiwi meer. Ook krijgt hij geen producten gemaakt van citrusvruchtenpulp als pectine, wat in jam en gelei wordt gebruikt. Na vier maanden dieet, waarin hij erg opknapt, krijgt hij op zaterdagmorgen per ongeluk van de buurvrouw iets met citrusvruchten binnen en ... er is niets te merken aan Klaasje. Op zondag denkt U 'zou het dan over zijn?' U geeft hem dan nog een héél klein beetje en... dan zijn de poppen aan het dansen. Klaasje wordt ziek. Na het eerste beetje citrusvruchten werd Klaasje niet ziek, want de hoeveelheid was niet groot genoeg om hem ziek te maken, maar wel werd het hele systeem gesensibiliseerd, op scherp gezet, zodat op zondag het nóg kleinere beetje ruimschoots genoeg was om Klaasje ziek te krijgen. Dit is het begrip drempelwaarde. Tenslotte nog het begrip korte termijn allergie versus lange termijn allergie. De snelste allergische reactie die we kennen is het Quincke's oedeem: binnen een minuut kan het gezicht opzwellen door een allergie, hetgeen in veertig minuten weer kan afnemen. Een wespensteek geeft in een minuut of wat een zwelling en blijft dan een dag gezwollen. Bij voedingsallergieën heb ik héél vaak gezien dat een allergische reactie in de loop van 12 uur langzaam als een onweerswolk komt aanrollen om vervolgens in de loop van een twee en eenhalve maand langzaam weer te verdwijnen.

Voor u als patiënt zijn deze begrippen allemaal van belang om de reacties te kunnen begrijpen:
  1. primaire versus secundaire allergieën
  2. drempelwaarde
  3. korte termijn versus lange termijn allergieën

 

Wat ik hoop aan u te hebben duidelijk gemaakt is vooral

  1. dat geneeskunde helemaal niet gemakkelijk is;
  2. dat niet alle ziekten afkomstig zijn uit de voeding, maar dat er ook andere diepe ziekten kunnen bestaan of zelfs combinaties;
  3. dat door de AYCRONTO diagnose en therapie het mij gelukt is meerdere duizenden patiënten op een dieet te zetten waar het grootste deel der patiënten zo tevreden over is dat ze dit dieet na jaren nog steeds volgen, omdat ze zich anders ziek voelen.

Denk nu niet dat voedingsallergieën of -intoleranties alléén maar gedragsstoornissen kunnen veroorzaken. Naar mijn idee moet bij alle chronische aandoeningen, zowel lichamelijk als geestelijk, maar ook bij autoimmuun ziekten naar voedingsallergieën of -intoleranties worden gezocht. Autoimmuun aandoeningen zijn ziekten waarbij mensen een zondanig overprikkeld afweersysteem hebben, dat dit afweerapparaat antistoffen gaat maken tegen het eigen lichaam en dus het eigen lichaam gaat afbreken. Bij reuma bijvoorbeeld vind ik frequent voedselallergieën, maar ook verstoringen binnen het diepe yin-systeem. Het is echter evengoed mogelijk dat een voedselallergie of -intolerantie alleen maar prikkeling van delen van de hersenen tot gevolg heeft en er een toestand ontstaat van verhoogde hersenspanning en daarmee gedragsstoornissen.


Ik zal nu nog met enkele voorbeelden uit de praktijk komen, uiteraard anoniem, maar duidelijk illustrerend waar we hier de hele dag over praten.

Een veertienjarige jongeman uit het westen van het land komt bij me met de klacht dat hij op school erg traag is, kan niet goed mee komen. Dyslexie is niet geconstateerd. Ik onderzoek hem en vind een basis energie van 55%, met verstoring in het oppervlakkig yang vanuit de spijsvertering, in het yin een blokkeren van de ming menn. Dit krachtveld heeft een rechtstreekse relatie met de rechter nier. Onderzoek leert dat na remming, binnen de parasympathische zone dus, met saccharose en zoetstoffen het hele yin beeld bijtrekt. De gevoelskern blijkt verstoord als schuldcomplexer. Homeopathie gedurende 13 maanden en een verbod op saccharosen en zoetstoffen vormen de behandeling. De leerkracht, die zich niet bewust is van de achtergrond van deze jongen, ziet een jongen, die het op school plotseling wél aan kan, zelfs goed mee kan komen en niet meer moe is en een normale slaap heeft gekregen. Hij is vast besloten zijn dieet consequent vol te houden. Ik zag hem zeven maal.

Een vijfenzestigjarige man uit midden Nederland, geboren in Indonesië, heeft sinds zijn jeugd jeuk, last van de keel en een jarenlange breiige ontlasting. De gewone geneeskunde kan niets vinden. Bij onderzoek basisenergie 30% en blokkeren van het pi veld.

Dit krachtveld heeft een rechtstreekse relatie met de alvleesklier. Blijkt veroorzaakt door voedingsallergie voor wortels, knollen, bietsuiker en aardappels. Hij krijgt homeopathie gedurende 10 maanden. Jeuk was weg. Na waarschijnlijk brood met bietsuiker weer een enorme jeukaanval die in de loop van een anderhalve maand weer wegtrok. Nu goed, alleen dieet. Zag hem acht keer.

Een drie en veertigjarige vrouw uit midden Nederland heeft chronische bijholte ontsteking en bronchitis. Heeft minimaal elke twee tot drie maanden een kuur met antibiotica nodig om de longen en de sinussen acceptabel te houden. Bij onderzoek in de yang-laag een overprikkelen. Gebruikt teveel koffie. In de yin-laag voedselallergie voor gist. In de diepe yin laag een verstoorde gevoelskern. Homeopathie gedurende anderhalf jaar, kan waarschijnlijk niet gestopt worden, dieet gaat goed. Bij dieetfout binnen een dag longen vol en sinusitis. Heel tevreden, zet dieet door, longarts mag niets weten en snapt dan ook niet dat al negen maanden zonder antibiotica mogelijk zijn.

Een negentienjarig meisje uit midden Nederland heeft chronisch eczeem sinds haar babytijd. Was al aan het experimenteren met diëten, maar kwam er niet uit. Deed onder andere al een gistvrij dieet. Bij onderzoek in het yin een blokkeren van het xin-veld (dunne darm) en van het pi-veld (alvleesklier). Voedselallergieën / intoleranties voor varkensvlees, schaaldieren, melk (galactose) en granen (tricoides). Is gestaag gaan beteren met homeopathie en dieet tot een enorme uitbarsting van eczeem na 11 maanden toen zich een Pfeiffer manifesteerde. Sindsdien gaat het goed met alleen dieet. Ik zag haar zeventien maal.

Een twaalfjarige jongen uit midden Nederland komt met concentratie stoornissen, hyperactiviteit en bedplassen door een te diepe slaap 's nachts. De gewone geneeskunde kon niets voor deze jongen doen. Bij mijn onderzoek een basis energie van 25%. In de yanglaag een blokkeren van de bovenste verwarmer. Deze bovenste verwarmer heeft een rechtstreekse relatie met de epifyse. Dit deel van de hersenen is bekend om zijn invloed op de bioritmiek zoals het waak slaapritme. Blokkeren van het pi-veld (alvleesklier). Veroorzaakt door een voedselallergie voor melk (lactose) en voor vruchtpectine. Homeopathie gedurende vijf maanden met dieet. Slaap normaliseerde, geen nat bed meer. Gedrag normaliseerde, concentratie verbeterde. Zijn zusje had baat bij hetzelfde dieet. Samen blijven ze trouw doordiëten. Ik zag hem vier keer.
Een vijfenvijftig jarige vrouw uit Jamaica wonende op Curaçao, consulteerde mij voor reumatische klachten in de handen. Tevens had ze regelmatig migraine en maagklachten. Bij onderzoek in het yin een blokkeren van het xin veld door een voedselallergie / intolerantie voor tarwe. Homeopathie gedurende tien maanden en dieet gedurende drieeneenhalf jaar houden haar nu continue klachtenvrij. Ik zag haar 18 keer en ze laat zich nu nog om de 1 of 2 jaar controleren.

Een tienjarige jongen uit het noorden van Nederland vertoont concentratie stoornissen en gedragsproblemen. Reageert heftig verontwaardigd op kleine terechtwijzingen en is soms helemaal in de war. Kan dan soms een half uur lang slaan en schoppen. De gewone geneeskunde kan niets voor hem doen. Bij mijn onderzoek een voedselallergie voor gist en een overprikkelen van de hersenstam. De hersenstam is het centrum van de emoties en de hele hormonale regulering hangt van de hersenstam af. Homeopathie gedurende 12 maanden en een dieet zonder gist maken hem klachtenvrij. Ik zag hem vijf maal.
Een veertigjarige vrouwelijke gynaecoloog uit noord Frankrijk heeft een astmatische bronchitis gedurende twintig jaar. De gewone geneeskunde houdt haar op de been met medicamenten, maar het gaat nooit over. Bij mijn onderzoek een voedselallergie / intolerantie voor fructose (vruchtensuiker uit vruchten). Homeopathie gedurende een jaar en dieet maken haar klachtenvrij. Medicamenten heeft ze niet meer nodig.
Na deze praktijkvoorbeelden wil ik ook nog vertellen hoe ik een mens zie. Ik zie een mens als een ruiter op een paard; het paard verbeeldt hierbij de stof, en de ruiter de geest. De ruiter zal het paard onder de teugels moeten krijgen om zich goed te voelen en te kunnen groeien. Als de ruiter ziek is, of geforceerd, dan lukt dit niet. Als het paard ziek is en bijvoorbeeld voedsel niet verdraagt, dan kan de ruiter weer allerlei reacties of ziekten krijgen. Gezondheid is een harmonie tussen ruiter en paard.

Wat kunt u nu zelf als patiënt al doen vóórdat u hulp inschakelt. U kunt beginnen met alle gemengde producten uit de voedingsindustrie te laten staan. Alle desserts op basis van melk zijn mengseltjes, alle tussendoortjes zijn mengseltjes. Dit allebei laten staan dus, want door deze producten is het onmogelijk duidelijkheid te verkrijgen. Probeer alléén eerlijk voedsel te gebruiken. Brood zonder bakkersvet, puur gemaakt van meel, water, gist en vuur. Als broodbeleg puur vlees, kaas zonder kleurstof of jam met rietsuiker zonder verdere toevoegingen. Koffie, thee en alcohol beperken. Als warme maaltijd geen voedingsindustrie producten: puur goed vlees, aardappelen, of rijst en groenten zonder mengingen. Observeer in uw gezin of er bepaalde afkeer of juist een abnormale voorkeur bestaat voor bepaalde voedingsmiddelen. Observeer vervolgens of gezinsleden zich anders gaan voelen na weglaten hiervan. Vaak zijn er erfelijke patronen te ontdekken. Uiteraard is dit een langdurige weg. Mijn ervaring is dat voedselallergieën en voedselintoleranties voor kleurstoffen en conserveermiddelen bijna altijd secundair zijn en dus het gevolg van een andere, primaire allergie. Als u in uw gezin observeert dat Marietje dan weer op melk lijkt te reageren, dan weer op pindakaas, dan weer op boontjes, dan weer op kleurstoffen, dan heeft u duidelijk niet de primaire voedselallergie of intolerantie gevonden. Dan bent u met Marietje aan het vechten tegen secundaire allergieën. U zult dan echt hulp nodig hebben.

Tenslotte wil ik u danken voor uw aandacht en u de volgende stelling meegeven:
Voeding dient te verrijken en niet te verarmen!