Aycronto diagnostiek en therapie bij maagdarmklachten

Aycronto diagnostiek en therapie bij maagdarmklachten
Dit artikel is een enigszins gewijzigde samenvatting van een referaat dat uitgesproken is bij het AAG congress in oktober 1990 te Bunnik. Later is dit artikel gepubliceerd in het tijdschrift "Integrale Geneeskunde van april 1991.

Inleiding
Toen onze Franse collega Paul Nogier vlak na de Tweede Wereldoorlog de methode van zigeunerbehandelingen tegen ischias bestudeerde, kon hij niet vermoeden dat hij aan het begin stond van totaal nieuwe ontwikkelingen. De zigeuner-behandelingen, die hij bestudeerde, bestonden uit bet beschadigen van een millimeter-groot stukje huid aan de oorschelp, meestal door cauterisatie. Pas jaren later bleek deze plek aan de oorschelp de reflexplaats te zijn van de nervus ischiadicus, en de hele oorschelp bleek reflexplaatsen te bevatten van het totale biologische systeem. Dit leidde tot de 'ooracupunctuur'. Een toevallige ontdekking in de tweede helft van de jaren zestig was de VAS, de vascular autonomic signal. Deze VAS wordt ook wel pols van Nogier genoemd. Deze reflex is een in de polsslag tastbare verandering in de polsgolf. Hij ontstaat als reactie op impulsen aan of op het lichaam en verloopt via het autonoom zenuwstelsel. Deze waarneming leidde tot bet ontdekken van wetmatigheden die het totale organisme betreffen. In de diagnostiek en therapie luidde dit een nieuwe fase in. Een fase van diagnostiek en therapie aan de oorschelp die geschikt was voor de moeilijker gevallen. Deze methode werd de auriculomedicinae genoemd.

Onze Duitse collega Reinhold Voll uit Stuttgart ontdekte in de jaren vijftig de elektrische eigenschappen van acupunctuurpunten. Hierdoor kon hij deze acupunctuurpunten op elektrische wijze meten. Dit leidde tot de elektro akupunktur diagnostik nach Voll. In de jaren zestig ōntdekte hij tevens hoe in de stroomkring geplaatste medicamenten de stroomkringmetingen veranderden. Dit leidde tot zijn medicamententest waarmee het hem mogelijk werd om medicamenteuze therapieën uit te stippelen. Vooral homeopathische medicamenten en nosoden werden gebruikt om deze metingen te doen.

De traditionele Chinese geneeskunst baseert zijn diagnostiek vooral op de palpatie van de zes polsen aan beide arteriae radiales. Daamaast wordt gebruik gemaakt van gelaats- en tongdiagnostiek naast algemene observatie en palpatie van de polsen van de wondermeridianen. Met het hele systeem van wetten en regels in de hand leidt dit tot een diagnose. De therapie in de traditionele Chinese geneeskunde bestaat meestal uit het voorschrijven van kruiden voor de yin ziekten en het prikken van acupunctuurpunten bij ziekten in het yang.
Het gedurende vele jaren nauwkeurig vergelijken en observeren van de verschillende diagnostische systemen op iedere patiënt opnieuw, leidde tot een destillaat aan observaties en regels die te zamen aycronto diagnostiek en therapie worden genoemd. Dit destillaat kan als synthese beschouwd worden van het beste en effectiefste wat de acupunctuurwereld te bieden heeft. In deze aycronto diagnostiek wordt vooral met de hulp van de pols van Nogier de gehele patiënt volgens een systematische hiërarchie uit onder andere de Chinese geneeskunde, bekeken en nagemeten. Dit bekijken en nameten gebeurt met onder andere de homeopathie en de nosoden die de Voll'se methode ter beschikking stelt. Ook de haast ontelbare filters die Nogier ontwikkelde worden hierbij gebruikt.

Later zijn daar voedselovergevoeligheids-tests bijgekomen. Je zou kunnen zeggen dat als de ooracupunctuur de statische fase is en de auriculo-medicinae de dynamische fase, dan is de aycronto diagnose en therapie de holistische fase. Immers de aycronto bekijkt de mens in zijn totaliteit, van energie lichaam, via emotioneel lichaam en mentaal lichaam tot in de diepe wilskern. De aycronto diagnostiek en therapie werkt in de therapie met homeopathie, acupunctuur, ooracupunctuur en diēten.
Tot zover de introductie van de gehanteerde methode.

Maagdarmklachten in de alternatieve praktijk
Ik vind het van enorm belang om in de diagnostiek naast de lokale ziektesymptomen en -oorzaken vooral ook naar de overige ziektesymptomen en -oorzaken te kijken. Immers naast een lokaal systeem ter opname en verwerking van voedsel en vocht is dit systeem ook ingebouwd in de reguleringsmechanismen. Denk hierbij aan de proeven in de 19e eeuw gedaan door Charcot. Hij spoot de sympathische ganglia van proefdieren in met cafeïne en andere stoffen. Vervolgens observeerde hij klinische beelden van zeer regionale bloederige enteritiden. Deze klinische beelden leken heel erg op de klinische beelden bij tyfus. Het was Nogier, die zich dan ook afvroeg of de pathogenese van tyfus behalve door de lokale invloed van de ziekteverwekker, niet evenzeer bepaald wordt door de productie van neurotoxinen die de intra- en extra-murale ganglia van het spijsverteringsstelsel vergiftigen. Hiermee stemt de Chinese observatie overeen dat acupunctuur bij cholera leidt tot minder vochtverlies en dus minder letale gevolgen.
Als hier de sympathische ganglia een zo cruciale rol spelen, dan kunt u zich ook zeker voorstellen dat bij tal van andere ziekten van het spijsverteringskanaal, de neuronale sturings-mechanismen van het autonoom zenuwstelsel van groot belang zijn. Bovenop dit autonome sympathische en parasympathische gebeuren is in de hersenschors ook nog een stukje cortex gereserveerd om het spijsverteringskanaal bij te staan in zijn dagelijkse strijd. Ik doel hiermee op de insula, die gelegen is, of liever gezegd verstopt is, onder de temporale cortex. U kunt zich wel voorstellen hoe invloeden vanuit de emotionele sferen en de persoonlijkheidsstructuur zich vervolgens uiteindelijk op het spijsverteringskanaal kunnen manifesteren.

Bij ontsporingen van het spijsverteringskanaal komen in mijn alternatieve praktijk bijna alleen die patiënten terecht die door de reguliere geneeskunde reeds bekeken zijn. Bij deze groep patiënten praat ik dan ook niet over ileus, invaginaties en andere grove en / of acute pathologie. Ik wil met u vooral praten over de chronische patiënt die niet tevreden is met zijn toestand, doordat de westerse geneeskunde hem of haar in wezen niet kan helpen. Dit wil ik dan ook met u bespreken vanuit de praktijkobservaties.

Slokdarm, maag, twaalfvingerige darm
Laten we het maagdarmkanaal in verticale richting doorlopen. Het eerste gedeelte van het maagdarmkanaal omvat dan slokdarm, maag en twaalfvingerige darm. Hier zijn een aantal chronische of repeterende ziektebeelden mogelijk. Vaak speelt stress hierbij een grote rol. Het is bekend dat ACTH verhoging in het bloed kan leiden tot maagproblemen. Vanuit de praktijk kan ik u vertellen dat, als stress een hoofdrol speelt, het heel vaak mogelijk is door behandeling met acupunctuur op de oorschelp van de reflexpunten van de insula en van de hypofyse deze circulus vitiosus te doorbreken. Ook met homeopathie kan je hier veel goeds doen. Een tweede oorzaak van problemen in het bovenste deel van de tractus digestivus zijn de voedsel overgevoeligheden. Vooral voedsel overgevoeligheid voor gist heb ik in de metingen nogal eens gevonden als oorzaak voor slokdarm, maag, maagslijmvlies en duodenum problemen. Andere voedsel overgevoeligheden zijn uiteraard ook mogelijk. Reacties op de koolsoorten zijn overbekend. Zout kan ook flinke klachten veroorzaken.

De behandeling van voedsel overgevoeligheden bestaat uiteraard uit het vaststellen van de allergische boosdoener (het allergeen) en vervolgens het elimineren hiervan uit de voeding. Dit kan al dan niet tezamen met het voorschrijven van homeopathische medicamenten. Deze homeopathische medicamenten worden uitgemeten naar soort en naar potentie, zodat een exact recept rechtstreeks uit de meting voortvloeit. Meestal dicteert de meting mij te beginnen met een lage potentie om in een viertal stappen te eindigen met D200 die uiteraard ook uitgemeten wordt.

Bij alle maagdarmproblemen moet ook naar het genotsmiddelen gebruik worden gekeken. Alcohol, koffie, cacao en tabak naast andere umwelt invloeden moeten kritisch worden bekeken.
Problemen met hernia diaphragmatica wil ik wel even aanstippen. Naar mijn ervaring zijn patiënten met HD het meest gebaat bij een yogatraining die hen leert in de buik te ademen. Uiteraard neem ik hierbij wel aan dat eventueel begeleidende stress of voedsel overgevoeligheden en andere verstoorders dan al zijn nageplozen.

Een in deze lage landen zeldzaam beeld wil ik hier nog wel noemen. Ik verbleef na elf jaar praktijk in het zuiden van het land, van 1986 tot 1988 in de tropen op mijn geboorte-eiland Curaçao, vooral om de alternatieve praktijk in de tropen te ervaren. Daar kwam ik een enkele maal tegen dat patiënten leden onder een agressieve verstoring van de parasympatische tonus, hetgeen zich vooral manifesteerde in hoofdpijn en maagdarmklachten, tot zelfs ulcera in maag of duodenum. Ik werd de boosdoener pas gewaar nadat ik bij toeval Australische medische literatuur te pakken kreeg over dit onderwerp. De boosdoener bleek vaak het zonlicht met zijn gigantisch grote hoeveelheid ultraviolet licht. Meestal hielp een goede zonnebril met UV beschermingsfactor op de iets langere termijn. Voor de korte termijn werkt vooral homeopathisch mangifera indica in D6, D12 of D30, afhankelijk van de gemeten waarden.

Dunne darm
Het tweede grote gedeelte van het spijsverteringskanaal, de dunne darm, kunnen we in twee gedeelten splitsen. Het eerste gedeelte is dan het jejunum (nuchtere darm) en bet tweede deel wordt bet ileum (dunne darm) genoemd. In dit gedeelte van bet maagdarmkanaal vind ik in de praktijk vooral de voedsel overgevoeligheden de grootste boosdoeners. Voedsel overgevoeligheden voor de granen lijken hier de grootste roll te spelen. Af en toe kom ik echter ook voedingsallergieën voor gist tegen. Wat betreft de granen kunnen reacties op zowel tarwe als rogge, haver en gerst naast heel zelden die op rijst van belang zijn. Hoewel van de tarwe de glutenfractie met zijn alpha, beta en gamma gliadines bekend is, moet ik u vragen deze stoffen niet als enig potentieel allergene stoffen te bekijken.

Naast de genoemde gliadines kunnen ook de gluteninen, glutelinen, fosfo- en glycolipiden en de tricoides een imposante rol spelen. Denk bij voedsel overgevoeligheden voor de granen dus niet direct alleen maar aan de glutenfractie. Van de haver is in de diergeneeskunde de reactie van bet zenuwstelsel op bet bestanddeel fytine erg bekend bij paarden met Arabisch bloed.

Naast de voedsel overgevoeligheden spelen ook infecties viraal of bacterieel een grote rol. Dysbacteriose kan echter ook secundair, een gevolg zijn van een voedselovergevoeligheid. Bij echt bacteriële of virale besmetting kunnen in de metingen de bijpassende nosoden worden gevonden en in de therapie kan een homeopathische begeleidingskuur worden voorgeschreven. De meer centrale problemen in neurovegetatieve zin of die in de zin van de regulerende rol van de insula kunnen met homeopathie en acupunctuur, al dan niet in combinatie worden aangepakt.

Colon, proctum, anus
Het laatste deel van bet maagdarmstelsel bestaat uit bet colon, hetgeen verder onderverdeeld kan worden, en tenslotte het proctum en de anus.
In dit stuk maagdarm tractus met zeer frequent voorkomende pathologie valt mij iedere keer weer op hoe frequent voedsel overgevoeligheden hier de hoofdtoon bepalen. Een scala van voedingsmiddelen speelt hier een rol. Ik zal u enkele groepen noemen: uit de groentengroep vooral grondlectines (voedingsmiddelen van onder de grond), suikers (vooral fructose scoort hoog bij colitis), vlees, melk, ei en vruchten.
Uiteraard moet ook hier weer de boosdoener of de boosdoeners gevonden worden om tot een causale behandeling over te kunnen gaan, namelijk eliminatie uit de voeding. Vaak werk ik ook hier met homeopathie en soms met acupunctuur als begeleidingstherapie.

In het geval van bacteriēle of virale infecties wordt middels de metingen van de erbij passende nosoden een homeopathische therapie gezocht en voorgeschreven. Bij virale infecties moet u dan vooral aan de groep Coxsackievirussen denken die maagdarm problemen en bij de chronische maagdarm patiënten daarnaast ook klachten van bet centrale zenuwstelsel kunnen geven.

In het geval van neurovegetatieve en/of centrale belasting werk ik weer met acupunctuur al dan niet in combinatie met acupunctuur en / of ooracupunctuur. Evenals bij acupunctuur naar aanleiding van dezelfde problemen in de andere delen van de tractus digestivus, worden ook hierbij de te behandelen systemen en hun daarbij horende punten middels de meting opgespoord en vervolgens met acupunctuur naalden behandeld: het type DIN 34/40 op lichaamspunten en op oorpunten. Dit zijn uiteraard allemaal wegwerpnaalden. Tevens kan geprikt worden met naalden van bet type ASP. Dit zijn semipermanente verblijfsnaaldjes (ook wegwerp) die een drietal weken op hun plaats kunnen blijven zitten en regelmatig met een magneetje kunnen worden gestimuleerd. Zelfs tijdens de Olympische spelen zijn deze naaldjes gebruikt.

Tenslotte de anus. De anus vormt het overgangsgebied tussen het slijmvlies van het darmsysteem en de huid en speelt dus zijn geheel eigen rol. De anus is enerzijds onderhevig aan de regulatiesystemen die de huid besturen met zijn totaal emotionele en mentale overkoepeling, anderzijds neemt hij deel aan de slijmvliesreacties van het laatste stuk van de darm. Men zegt wel eens dat eenderde van de mensheid problemen heeft met het anale gebied. Uiteraard heeft de hele wetenschappelijke wereld over dit stukje van de mens dan ook allerlei uitspraken gedaan. Ik ga u dan ook zeker niet lastig vallen door dit min of meer te repeteren. Van belang is in de praktijk dat aambeien in de ooracupunctuur behandeld kunnen worden tot kleinere dimensies, mits er geen voedsel overgevoeligheden of andere yin ziekten aan ten grondslag liggen. Ernstige aambeien kunnen toch altijd beter operatief dan wel middels afbinden, behandeld worden, denk ik. Anaal eczeem heeft heel vaak voedsel overgevoeligheden als achtergrond, naast neurovegetatieve en psychologische momenten die ik in deze gevallen vaak homeopathisch of met acupunctuur technieken aanpak. Anaal schimmel is vaak een symptoom van schimmel in de gehele tractus digestivus en moet intensief behandeld worden. Hierbij is van cruciaal belang dat het vuurelement in de diepe yin laag verbetert. Tevens is van belang dat het vitamine A gehalte acceptabel moet zijn. Hiermee wil ik niet zeggen dat ik met megavitamine therapie werk. Integendeel, ik ben een enorm tegenstander van megavitamine therapie. Immers uit de metingen blijkt dat zelfs het simpele vitamine C in grote doseringen de weerstand blokkeert, waardoor de patiënt zich bedrieglijk beter voelt, terwijl de infectieuze belagers niet geëlimineerd worden. Tevens wordt hierdoor het gevoelslichaam losgekoppeld van bet stoffelijke gebeuren, zodat de patiënt zich beter lijkt te voelen, maar hij in wezen mentaal en emotioneel is geamputeerd. Dit kan nooit de bedoeling zijn. Dit geldt trouwens ook voor de mineralen. Teveel is nooit goed!

U begrijpt uit mijn betoog dat ik pleit voor een zéér individuele aanpak waarbij ik de gereedschappen, in de vorm van een synthese uit alternatieve methoden onder de naam aycronto diagnostiek en therapie, die mij aangereikt worden, graag hanteer om tot een zeer verfijnde diagnose te komen. Bij mij leidt de diagnose en de daarna uitgevoerde therapeutische medicamentmeting tot de voorgeschreven therapie.

Casuistiek
Ik wil nu nog met u de pure casuïstiek ingaan. Patiënten gevallen die u als beeld kunnen illustreren wat ik u zojuist heb geprobeerd duidelijk te maken. Uiteraard is dit een korte en min of meer willekeurige greep.
Een nu vierendertigjarige Belgische man die ik in de tropen tegenkwam wordt door zijn vrouw naar mij toegestuurd. Zijn vrouw vertelt mij dat hij al vanaf zijn jeugd diarree heeft, een tiental keer per dag. De man vindt het zelf heel gewoon, want zijn vader had het, en zijn grootvader, en nu zijn zoontje van vier jaar ook. Zijn vrouw vertelt dat ze met dit zoontje tijdens hun werk in Afrika terug moest vliegen naar België, omdat het zoontje door uitdroging dreigde te sterven in Afrika en dat manlief in bet ziekenhuis moest worden opgenomen vanwege uitdroging. De diarree werd altijd erger in het natte seizoen. De gewone geneeskunde kon nooit iets vinden. Bij onderzoek vind ik bij hem een chronische schimmelinfectie in de huid door een tekort aan vitamine A in de oppervlakkige yang laag. Basisenergie 50 procent. In de yin laag een volledig blokkeren van het shenveld. Dit krachtveld heeft een relatie met de linkernier. Na analyse blijkt dit het gevolg van een voedsel overgevoeligheid voor gist. In de yang laag een chronische dikke darm ontsteking. Homeopathie, vitamine A en een dieet zonder gist (brood, fruit, bier en wijn!! et cetera) worden hem aangeraden. Hij gelooft bet allemaal niet zo, maar zijn vrouw spreekt hem streng toe en hij houdt het geheel een viertal maanden vol. Zijn ontlasting begint te beteren, moeheid trekt weg, hij krijgt weer zin in bet leven, maar hij is niet zo sterk in bet observeren van zichzelf, dus moet zijn vrouw hem er regelmatig aan herinneren wat er allemaal aan het veranderen is. Wat zijn grootste motivatie echter uiteindelijk is, is dat hij zijn zoontje, met ook een voedsel overgevoeligheid voor gist, zo ziet opknappen: dat kan toch zeker geen suggestie zijn. Zoals gezegd houdt hij bet een viertal maanden vol en denkt dan 'allez een pintje kan toch geen kwaad'. Meteen krijgt hij een enorme reactie met diarree en malaise en sindsdien is hij een trouwe dieethouder. Hij werd vijf maanden met homeopathie behandeld en volgt nu drie jaar zijn dieet (anno 1991). Hij probeert nu zijn vader over te halen om ook te stoppen met gist want deze tandarts zit ook een keer of tien per dag op het toilet, maar dat lukt nog niet. Ik zag hem vijfmaal.

Een vijfenzestigjarige man uit midden Nederland, geboren in Indonesië, heeft sinds zijn jeugd jeuk, last van de keel en een jarenlange breiïge ontlasting. De gewone geneeskunde kan niets vinden. Bij onderzoek basisenergie 30 procent. Blokkeren van bet pi veld. Dit krachtveld heeft een rechtstreekse relatie met de alvleesklier. De breiïge ontlasting blijkt veroorzaakt door een voedselovergevoeligheid voor wortels, knollen, bietsuiker en aardappels. Dit zijn dus alle voedingsmiddelen die van onder de grond vandaan komen. Hij krijgt homeopathie gedurende tien maanden. De jeuk was weg en de ontlasting normaal. Na het eten van waarschijnlijk brood met bietsuiker, krijgt hij weer een enorme jeukaanval, met verstoring van het defaecatie patroon, dat in de loop van een anderhalve maand weer normaliseerde. Nu gaat het goed, hij volgt een dieet. Ik zag hem acht keer.

Een achtenveertigjarige vrouw uit de tropen heeft sinds zestien jaar buikklachten met diarree. Allerlei diagnoses zijn al klinisch geveld, met hun daarop volgende therapieën en niets hielp. Bij mijn onderzoek vond ik een voedselovergevoeligheid voor wortels, knollen, bietsuiker en aardappels en melk (galactose). Qua energievelden duidelijk een colitis beeld. Individueel allergenenvrije voeding, voor haar dus zonder wortels, knollen, bietsuiker en aardappels, en zonder melk (galactose) met homeopathisch china, later ook cinnabaris in verschillende potenties gaf een goed beterend beeld. Een verergering bleek veroorzaakt door een Coxsackievirus (type 134) op een reis in de VS. LFE complex hielp uitstekend. Zij werd anderhalf jaar behandeld. Nu gaat het goed met alleen een dieet. Op het moment dat ze het dieet niet opvolgt, begint de colitis weer.

Een zesentwintigjarige vrouw uit het westen van het land heeft pijn in de buik en sinds langere tijd en regelmatig een hoge tot zeer hoge bezinking. Twee maanden voor ze mij consulteerde was haar bezinking 103/115. Ik vond bij haar een chronische colitis, nosode chronische colitis meette in D5 en als oorzaak een voedselovergevoeligheid voor gist. Ik schreef haar een dieet voor zonder gist en homeopathische Kava Kava in verschillende verdunningen. Na een half jaar was haar bezinking 8 en had ze totaal geen klachten meer.
Een vijfjarig jongetje uit bet westen van het land met de klacht obstipatie sinds de geboorte, blijkt bij mijn onderzoek een irritatie van de dunne darm in zijn geheel te geven. Als oorzaak vind ik een voedselovergevoeligheid voor vruchtpectine. Een dieet zonder vruchten en homeopathie gedurende een halfjaar (natrium sulfuricum en mercurius dulcis voor zijn oorklachten) laten alle klachten verdwijnen. Hij blijft wel doorgaan met zijn dieet.

Ik hoop met bet voorgaande u een indruk te hebben kunnen geven van bezigheden van de aycronto diagnostiek en therapie als wel van de achtergronden en achtergrondgedachten.
Ik dank u voor uw aandacht.